Хуйтан хийд

Сүм хийдийн нэр : Хуйтан хийд

Байрлах аймаг :
Говь-Алтай

Сум :
Тонхил сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Говь-Алтай аймаг Тонхил сумын төвд оршино.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: No information

Founders/Refounders :

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
3

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 46° 18’  East 093°  54’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
9

Зураг авсан огноо: он :
2007-08-28 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ГАТЛ 001 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-08-28

Хүснэгтийн дугаар :
ГАТЛ 001

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map