Дашчойлин хийд

Сүм хийдийн нэр : Дашчойлин хийд

Байрлах аймаг :
Говь-Алтай

Сум :
Дэлгэр сум

Товч түүх


Говьалтай аймаг Дэлгэр сум. Шинэ Дашжанцан хийд its name in the web and book is Дашчойлин Тус Дашжанцан хийд нь уг сумын нутагт байсан Цоохор отгийн хурал болох Тайганы сүмийн хурал номыг сэргээн анх 1998 онд үүсгэн байгуулагджээ.Уг хийдийн үүсгэн байгуулагч нь тус сумын уугуул иргэн Довдонгийн Ганбат хэмээх хүн ажээ.Одоо байнгын 5 ламтай жил сарын дүйцэн өдрүүдэд хурдаг шинийэ 8-нд их Манал, 15-нд Сандуйнжүд, 25-нд Жамбалсанжид, Ногоон Цагаан дарь эх хурна.Тус хийдийг анх 1998 онд байгуулахад Улаанбаатар хотын зүүн хүрээний гавьж Гунгаа, Ядамжав нарын 2 хуварга ирж оролцож байжээ.Дашжанцан хийдийн лам нар Урд оювоо хэмээх овоог тахидаг. /Дэлгэр сумын Дашжанцан хийдийн тэргүүн лам Шагдарсүрэн гуайтай хийсэн ярицлагаас 2007.09.02/

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Говь-алтай аймаг Дэлгэр сумын төвд оршино.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1998

Ринчений зураг дах дугаар :
900

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Олгонууд хурал /Ганданравжаалин/

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ГАДЛ 118

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
3

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 46° 21’  East 097°  28’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
2007-09-02 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ГАДЛ 006 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-09-02

Хүснэгтийн дугаар :
ГАДЛ 006

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map