Тус амгаланг машид дэлгэрүүлэгч хийд

Сүм хийдийн нэр : Тус амгаланг машид дэлгэрүүлэгч хийд
Пандэравжайлин хийд

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Цогтцэций сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сумын төвийн хойд талд байшин дуганатай дуганы баруун талд бодь суварга эргэн тойрон хашаатай гол хэсэг нь дөрвөлжин хоёр жигүүртээ сүмтэй суваргыг тойроод 12 хүрдтэй байна.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2003 оны 11 сар

Founders/Refounders :
О.Гэмбэл
ач хүү Галсандорж
Сосорын Хүүбаатар

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 43° 43’  East 105°  34’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Нэг дугана дөрвөлжин хэлбэртэй хоёр талд залгаа чих өрөөгүй 6 метр өндөртэй болно. Нэг суварга суурийн өргөн 7:7 метр болно. Бодь суварга 3:3:5 метр хэмжээтэй дуганы баруун талд Богдзонхова байна. Амарболд цагдаагийн дарга,Алтан-Очир гандангийн лам хүмүүс ажээ.12 хүрд суврагыг тойруулан бүтээжээ. Хуучин буурын тогоо тээрмийн чулуу дуганы урд талд буй хуучин сүм хийдээс үлдсэн эд өлгийн зүйлс байна.Гадуур хашаа Дуганыг тойроод байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
О.Гэмбэл / Өмнөговь аймаг Цогтцэций сумын тус хийдийн тэргүүн хамба /

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-15 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨГЦЦ 006 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-15

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГЦЦ 006

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map