Дамдаржаадашчойнхорлин хийд

Сүм хийдийн нэр : Дамдаржаадашчойнхорлин хийд

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Манлай сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сумын төвийн хойд хэсэгт байрлаж байна.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2001 он

Founders/Refounders :
ОН-засаг захиргааны дэмжлэгээр
Аюуржамц,Цэвээнжав,Равжамба
Лувсанзориг,Лувсанцэдэв
Лувсандорж хамба лам

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
Мэдэгдэхгүй

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн онцгой өдрүүдэд хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 43° 54’  East 107°  41’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Нэг дугана гэр хэлбэртэй ард талдаа залгаа дөрвөлжин сахиусны сүмтэй дугана шавар 7 метр өндөртэй Нэг суварга нутгийн уугуул Хүүхэндүү гэж хүн өөрийн хөрөнгөөр барьсан 2006 онд дуганы гурван талд барьжээ. Нэг суварга 2003 онд Гүрбазар гэж хүн өөрийн хөрөнгөөр бүтээлгэсэн. Нэг хүрд бас байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
8

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-20 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨГМН 007 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-15

Тэмдэглэл :
Анх 2001 онд Манлай суманд байсан хийдүүдээс үлдсэн ганц өвгөн лам нар нийлж санаачилсан. Хийд нэг шавар гэр хэлбэртэй дугана, хоёр суварга, хүрд зэрэг барилга байгууламжтай. Гол шүтээн нь Лхам сахиус. Мөн дугана дотор засаг шүтээний хийдийн гар зураг байна. Анх засаг шүтээний хийдийн лам нар санаачилсан. Тэр үеийн настай лам нараас одоо Лувсанцэдэв, Бадамдорж нар л амьд байна. /Ярилцлага өгсөн: Цохиот, Лувсанцэдэв/

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГМН 007

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map