Даланзадгадын шинэ дугана.

Сүм хийдийн нэр : Даланзадгадын шинэ дугана.

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Даланзадгад сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Аймгийн төв дээр аймгийн хойд талд байна.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: Мэдэгдэхгүй

Founders/Refounders :

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
Мэдэгдэхгүй

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн онцгой өдрүүдэд хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 43° 34’  East 104°  25’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
3

Зураг авсан огноо: он :
2007-07-07 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨГДХ 004 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-07-07

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГДХ 004

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map