Сумын төвийн шинэ дугана

Сүм хийдийн нэр : Сумын төвийн шинэ дугана

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Баян-Овоо сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сумын төвийн баруун хойд талд шинээр барьсан байшин сүм арай баригдаж дуусаагүй дөрвөн өрөөтэй дэлгэрийн хийдийн загвараар барьсан. Сум орон нутгийн захиргаа ард түмэн санаачлан хөрөнгийг тус сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудаас гаргуулж барьжээ.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: Шинээр барьсан 2007

Founders/Refounders :

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Хэрэв хийд байгуулагдсан боловч хурал ном хурдаггүй бол учир шалтгааныг нь бичнэ

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 42° 58’  East 106°  07’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Нэг том дугана, байшин дугана.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
2

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-15 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨГБО 005 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-15

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГБО 005

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map