Дүнгэнээгийн шинэ суварга

Сүм хийдийн нэр : Дүнгэнээгийн шинэ суварга

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Баяндалай сум

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: мэдэгдэхгүй

Ринчений зураг дах дугаар :
782

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Уул жаргалантын хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ӨГБД 017

Аль урсгал болох : гэлүг

Founders/Refounders :

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 43° 29’  East 103°  50’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
нэг бодь цагаан суварга 3:3:5 метр хэмжээтэй дөрвөн хүрдтэй банйа.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
4

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-06 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨГБД 019 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-06

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГБД 019

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map