Халзан Хатавчийн хийд

Сүм хийдийн нэр : Халзан Хатавчийн хийд

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Халзан сум

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Халзан Хатавчийн хийд Халзан Хатавчийн хийд нь Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын төвд Ш.Гонгор, Ш.Базар, Ч.Хурц, Н.Цэнд, Д.Сүхбаатар, М.Баатарсүх, Я.Бухаа, Д.Ичинхорлоо, Н.Наянтайдорж, Т.Цэндсүрэн, Д.Эрдэнэцогт нарын санаачлагаар 2002 онд хуучин Хатавчийн хийдийг сэргээснээр байгуулагджээ. Хийд сэргээгдсэнээс хойш хурал ном хурж байгаад ламгүйн улмаас хаагдаад байгаа. Шарын шашны гэлүгийн урсгалын хийд. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хурлын дуган, жасын байшин, зургаан хүрд , хоёр суваргатай.

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан Халзан сумын заагт оршино.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 2002 он

Ринчений зураг дах дугаар :
611

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Хатавчийн хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СБХЛ 037

Аль урсгал болох : Гэлүг,Улааны урсгалтай хий

Founders/Refounders :
Ш.Базар
Бухан
Ч.Хурц
Ш.Гонгор
Н.Цэнд
М.Баатарсүх
Д.Сүхбаатар
Эрдэнэцогт
Цэндсүрэн
Ичинхорлоо

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 46° 10’  East 112°  56’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хүрд зургаан ширхэг гэр дугана Хурлын дугана Жасын байшин. Гадна талаараа төмөр хашаатай Суварга хоёр ширхэг байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Моломын Монхор / тус хийдийн сахиул/

Хэдэн фото зураг авсан :
13

Зураг авсан огноо: он :
2007-09-03 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СБХЛ 036 B062 Ч. Хурц, Ш. Базар, Д. Сүхбаатар Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын "Хатавч" хийдийг барьсан тухай илтгэх хуудас илтгэх хуудас 0000-00-00 Сүхбаатар аймаг Ж

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-09-03

Хүснэгтийн дугаар :
СБХЛ 036

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map