Дашгүнчивлэн

Сүм хийдийн нэр : Дашгүнчивлэн

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Баяндэлгэр

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын Дашгүнчивлэн хийд Дашгүнчивлэн хийд нь Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын төвд Л. Амарсайханы санаачлагаар 2002 онд байгуулагджээ. Хийдэд 4 лам хурж, өдөр тутам цогчэн, айлтгал, хавар, намарт лүйжин 108 хоног уншдаг. Шарын шашны улааны урсгалын хийд. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хурлын дуган, суваргатай.

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын төвд Говьхээрийн бүсэд оршино.    

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2002

Founders/Refounders :
Л.Амарсайхан

Сүм хийдийн төрөл :

хийд

хуучин хийдийн лам нар :
1

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин айлтгалууд

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал: Хавар, намарт лүйжин 108 удаа уншдаг

GPS хаяг :
North 45° 43’  East 112°  20’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хурлын дуган Хүрд 9ш Суварга 108 барьж байгаа.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
12

Зураг авсан огноо: он :
2007-08-30 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СББД 024 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-08-30

Тэмдэглэл :
Онцлог үйл явдал болоогүй. 2003 онд суврага бүтээсэн.

Хүснэгтийн дугаар :
СББД 024

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map