Байшинтийн хийд

Сүм хийдийн нэр : Байшинтийн хийд

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Баяндэлгэр сум

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын Байшинтын хийд Байшинтын хийд нь Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын төвд Амбаа Дамба, Загд, Халзан, Маамаа нарын санаачлагаар хуучин Байшинтын сүмийг сэргээн 1994 онд байгуулагджээ. Хийд зөвхөн онцгойд өдрүүдэд хурдаг. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хурлын дуган,шүтээний сүм, жасын байшин, суваргатай.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1994 он

Ринчений зураг дах дугаар :
593

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Байшинтийн сүм

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СББД 021

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
А.Дамба

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
8

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал: Хавар, намар

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 45° 43’  East 112°  39’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хурлын дугана Суварга нэг ширхэг Жасын барилга байна. Шүтээний сүм

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Д.Цэдэнжав /Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум тус хийдийн манаач/

Хэдэн фото зураг авсан :
19

Зураг авсан огноо: он :
2007-08-30 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СББД 022 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-08-30

Тэмдэглэл :
Байшинтийн хийд хавар, намар Санжмятав хурал хурдаг. Тэрээр үйл ажилллагааг сэргээх гэж байгаа.

Хүснэгтийн дугаар :
СББД 022

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map