Бодь цагаан суварга

Сүм хийдийн нэр : Бодь цагаан суварга

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Сэврэй сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сумын төвийн урд талд хуучин цагаан суваргын хурлын суварга байсан буурин дээр барьжээ.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: Мэдэгдэхгүй

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Цагаан суваргын хурал

Founders/Refounders :
Хайвжунай хурлын лам хуварга
Сумын захиргаа болон нутгийн иргэд
Түүний дүү барилга барьсан Гавсаг

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 43° 35’  East 102°  11’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Бодь цагаан суварга нэг ,хүрд нэг байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Д.Хайвжунай сүсэгтний холбооны тэргүүн

Хэдэн фото зураг авсан :
1

Зураг авсан огноо: он :
2007-05-30 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨГСВ 009 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-05-30

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГСВ 009

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map