Нинжэдолбилин

Сүм хийдийн нэр : Нинжэдолбилин

Байрлах аймаг :
Сэлэнгэ

Сум :
Цагаан нуур сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Ойт хээрийн бүсэд Сэлэнгийн сав газарт Цагаан нуур сумын төвд хойд захад байрлана.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 2004 оны 08 сарын 10 нд

Ринчений зураг дах дугаар :
306

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Номунханы

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СЭЦН 023

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Аж ахуйн нэгж байгууллагууд
Нутгийн иргэд
Сумын засаг дарга тамгын газар

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
5

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн онцгой өдрүүдэд хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал: Шинийн 8-15-нд Чогчин уншлага хурдаг 29-нд Гончолха сүм хурдаг

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 50° 07’  East 105°  26’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Дуганадаа хурал хурдаг. Хажуудаа нэг суваргатай .

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Дагийразын Алтанзориг / Сэлэнгэ аймаг Цагаан нуур сум засаг дарга тамгын газрын дарга /

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-24 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СЭЦН 011 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-24

Хүснэгтийн дугаар :
СЭЦН 011

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map