Гайхамшигт билгүүн хийд

Сүм хийдийн нэр : Гайхамшигт билгүүн хийд

Байрлах аймаг :
Сэлэнгэ

Сум :
Сүхбаатар сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сэлэнгэ аймгийн төв Орхон голын хөвөөнд оршино.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: Not known

Founders/Refounders :
Лувсандавжээ
Лувсандондон
Лувсандорж

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин уншина.

Сар тутмын хурал: 3-нд сахиус тахидаг, Доржшүгдэн сахиус хурна.

Жилийн хурал: Улирал бүрийн сүүлийн 29-нд Арван хангал хурдаг

GPS хаяг :
North 50° 14’  East 106°  11’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Өдөр тутам хурал ном хурдаг.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Хэнмэдэх овогтой Одгэрэл Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум /0243-р цэргийн ангийн урд 99495062 тус хийдийн ловон лам

Хэдэн фото зураг авсан :
3

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-22 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СЭСХ 010 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-22

Хүснэгтийн дугаар :
СЭСХ 010

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map