Ноён уулын тахилгын сүм

Сүм хийдийн нэр : Ноён уулын тахилгын сүм

Байрлах аймаг :
Сэлэнгэ

Сум :
Мандал сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Ноён уулын тахилгын сүм нь Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараагаас 28 км-д Хэнтий нурааны салбар уулс, Орхон Сэлэнгийн бэсрэг уулсад хамаарах Ноён ууланд байна.Ноён уул нь эргэн тойрон хус нарсан ойтой Далайн төвшингөөс дээш 1765 метр өндөрт байна.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2006 он 8 сарын 8

Founders/Refounders :
Мандал сумын засаг дарга Б.Цээпилдорж

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Хэрэв хийд байгуулагдсан боловч хурал ном хурдаггүй бол учир шалтгааныг нь бичнэ

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 48° 40’  East 106°  35’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Ноён уулын тахилгын үеэр лам нар тахилгын зан үйл үйлддэг бусад үед хурал ном хурдаггүй .

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Дамдинжамцын Бямбасүрэн / Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Баянсуудлын 3-р баг Дуушын 51 тоот/

Хэдэн фото зураг авсан :
9

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-11 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СЭМН 009 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-11

Хүснэгтийн дугаар :
СЭМН 009

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map