Хотол амгалан хийд

Сүм хийдийн нэр : Хотол амгалан хийд

Байрлах аймаг :
Сэлэнгэ

Сум :
Мандал сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Хараа голын хойд эрэг дээр Зүүн хараа хотын төвд байрлана. Хойт хээрийн бүсд хамаарна. Тахилгат Ширхэнцэг уулаас баруун хойд зүгт 2км зайд оршино.   GPS given for Mandal Sum Centre

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2003 оны 10 сарын 20 нд

Founders/Refounders :
Баатрын Отгон баатар
Нямхүүгийн Баатар
Нямаахүүгийн Батжаргал

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал: Шинийн 8-нд Манал хурдаг ,Шинийн 15-нд Ламын чодов Шинийн 25-нд Дарь эх тус тус хурдаг.

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 48° 48’  East 106°  42’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хотол Амгалан монгол уншлагат дуган нь Дацан, сургууль суварга байхгүй одоо дугандаа хурал ном хурах зориулалтаар ашиглагдаж байна. Мөн дуганын хашаанд бурхан багш цагаан, ногоон Дарь эх болон суварга бүтээж байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Н.Баатар/Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын төмөр замын 1-р баг депогийн задгай/ тус хийдийн тэргүүн лам

Хэдэн фото зураг авсан :
11

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-10 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СЭМД 001 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-10

Хүснэгтийн дугаар :
СЭМД 001

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map