Бандийлан хийд

Сүм хийдийн нэр : Бандийлан хийд

Байрлах аймаг :
Сэлэнгэ

Сум :
Алтанбулаг сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Бааст голын зүүн талд сумын төвд ойт хээрийн бүсэд оршино.Хутаг Өндөр, Алт мөнгөн Бүргэтэй хоёр уулыг тахьдаг байсан.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2005 он 9 сар

Founders/Refounders :

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
20

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 50° 19’  East 106°  29’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Гэлэнхүүгийн Отгонтуяа /Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум, 2-р баг / утас:88842444/

Хэдэн фото зураг авсан :
5

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-21 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СЭАБ 007 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-21

Хүснэгтийн дугаар :
СЭАБ 007

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map