Үржин сан-аглин хийд

Сүм хийдийн нэр : Үржин сан-аглин хийд

Байрлах аймаг :
Дархан-Уул

Сум :
Дархан

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Хээрийн бүсэд Хараа голын зүүн хойд талд шинэ Дарханд байрлана оршино. Тахилгат уул овоо байхгүй.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1998.06.17

Founders/Refounders :
Оросоо Баярсайхан

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
Лам байхгүй

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин, гүрэм засал

Сар тутмын хурал: Шинийн 8нд Ловон Бадамжунайн чого, 15нд ганжуур, 29нд Хажидын чого, Зангад гаргадаг.

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 49° 28’  East 105°  57’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Тус хийд нь өдөр бүр буяны ном хурдаг.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Орсоогийн Цогбадрах (Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 9р багын 1А байрны 66н тоот) кассын нярав

Хэдэн фото зураг авсан :
12

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-19 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ДАДА 006 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-19

Хүснэгтийн дугаар :
ДАДА 006

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map