Dechingalaw (Düinkhor) datsan in Gandan Monastery

Сүм хийдийн нэр : Dechingalaw (Düinkhor) datsan in Gandan Monastery

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
In Gandan

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Before 1938 the imposing building of Dechingalaw datsan was situated in Züün Khüree. (See UBR 925 Rinchen 925 for information about the old temple). The newly built temple in in the Gandan complex to the east of the Migjid Janraisig temple.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1800 and rebuilt in 1994

Ринчений зураг дах дугаар :
925

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Dechingalawiin khural

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : UBR 925

Аль урсгал болох : Gelug Гэлүг

Founders/Refounders :
R. Sereeter (honourable disciplinary master, darkhan gesgüi) in Gandan
D. Danzan (honourable chanting master, darkhan unzad) in Gandan

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
11

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 2nd. Other monthly ceremonies connected to Kalachakra

Жилийн хурал: See UB 015 AM.pdf for details.

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
D. Jagargardüü (chanting master of the temple, aged 17)

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
2007-09-01 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 015 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2006-08-01

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. For detailed information on this temple see UB 015 AM.pdf and UBR 925 AM.pdf

Хүснэгтийн дугаар :
UB 015

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 015