Dashchoimbel datsan in Gandan Monastery

Сүм хийдийн нэр : Dashchoimbel datsan in Gandan Monastery

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
In Gandan

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
This datsan was revived in 1990 and the temple was rebuilt in 1994 on its original site in the Gandan complex. School originally established by 2nd jewtsündamba khutagt.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1990 temple rebuilt 1994

Ринчений зураг дах дугаар :
912

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Dashchoimbel datsan in Gandan

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : UBR 912

Аль урсгал болох : Gelug Гэлүг

Founders/Refounders :
Gandan Monastery under its Abbot D Choijamts

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly 8th and 29th

Жилийн хурал: special annual ceremony, called Jamchoi derna

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Batbuyan, lama of the temple (born in 1977)

Хэдэн фото зураг авсан :
2

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 014 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 014 AM.pdf for more details on this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 014

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 014