Шамбалдаржаалин

Сүм хийдийн нэр : Шамбалдаржаалин

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Гачуурт хороо

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Улаанбаатар хотоос зүүн тийш Гачуурт тосгоны төв хэсэгт байрлана.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2007 оны 08 сарын 25 нд

Founders/Refounders :

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
6

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 107°  09’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
С.Алтанцэцэг /Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг Гачуурт хорооны зохион байгуулагч/

Хэдэн фото зураг авсан :
2

Зураг авсан огноо: он :
2008-10-10 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 39 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2008-10-01

Хүснэгтийн дугаар :
UB 39

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map