Mongoliin Ikh Khüree khiid

Сүм хийдийн нэр : Mongoliin Ikh Khüree khiid

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Zanabazar street

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
On the way up to Gandan (Zanabazar street), on the right side. The building itself is a huge pink coloured one, on the north of the two other temples (Ikh khüree zurkhai datsan and Ikh khüree mamba datsan). In the basement of the temple there is a restaurant that can be entered from inside the temple, and on its upper floor another one.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2006 Founded and opened

Founders/Refounders :
Z. Sanjiddorj, who founded Ikh khüree zurkhai datsan in 1995 and Ikh khüree mamba datsan in 2003 as well as this one.

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
1 лам Б.Мөнгөнхуяг

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 8th, 15th and 29th of lunar month

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
The building itself is a huge pink coloured one, on the north of the two other temples. In the basement of the temple there is a restaurant that can be entered from inside the temple, and on its upper floor another one. NOTE in 2011: the monastery has been under renovation.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Ölziin Bazar, lama of the temple (aged 22)

Хэдэн фото зураг авсан :
1

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 34 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 34 AM.pdf for more details on this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 34

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 34