Baldankhajidlin khiid

Сүм хийдийн нэр : Baldankhajidlin khiid

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Nairamdal zuslan

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Nairamdal zuslan, which is an area of summer cottages on the north-west of Ulaanbaatar. It can be reached by bus from Orbit. No GPS data as the temple was moving at the time of the survey - according to the head, who the researchers were only able to interview by phone (as they had no operating temple at the time of research), the temple will be opened again with its full services in spring, 2006. Founded in 2003 - claims to be revival of Narkhajid. But no proven connection with the old one.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 2003 - claimed revival but not proven

Ринчений зураг дах дугаар :
923

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Narkhajid

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : Possibly UBR 923

Аль урсгал болох : Gelug Гэлүг

Founders/Refounders :
D. Khajidmaa, the head of the temple

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
8

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 8th, 15th, 29th and 30th of lunar month

Жилийн хурал:

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
2006 the temple was moving at the time of the survey.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
D. Khajidmaa, the head of the temple

Хэдэн фото зураг авсан :
0

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 31 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 31 AM.pdf for more details on this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 31

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 31