Gandan Sodnomdarjailin khiid

Сүм хийдийн нэр : Gandan Sodnomdarjailin khiid
Tib: dga’-ldan bsod-nams dar-rgyas gling
Eng: Gandan Sodnomdarjailin monastery

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Khaan uul district, near the final bus stop of Yaarmag, Nükht 420

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
A sign near the last bus stop in the Yaarmag suburb of the city indicates the location of the temple. The Gelukpa temple is in a small house with a green roof in a yard with another building and a yurt. Khaan uul district, near the final bus stop of Yaarmag, Nükht 420

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: Began in 2002

Founders/Refounders :
S. Avaasüren who graduated from Zanabazar Buddhist University in Gandan

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
3

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: None

Жилийн хурал: None

GPS хаяг :
North 47° 52’  East 106°  48’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
S. Awaasüren, the head of the temple

Хэдэн фото зураг авсан :
3

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 15 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. Also see UB 15 AM.pdf for details on this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 15

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 15