Choidar odserlin datsan

Сүм хийдийн нэр : Choidar odserlin datsan
Tib: Chos-dar ‘od-gser gling
Eng: Choidar odserlin monastic school

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Songino Khairkhan district, 1st khoroo

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Songino Khairkhan district, 1st khoroo. final bus stop of Orbit. This Gelukpa monastery is situated just before the last bus station in the 1st microdistrict, after the satellite dishes, on the right side of the road. There is a big board with a picture of the monastery, its name and details of the opening hours.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2004 11 26

Founders/Refounders :
Namsrai who came from Uvs aimag and graduated from the Zanabazar Buddhist University in Gandan

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly 8th, 15th, 29th, 30th + others

Жилийн хурал: None known

GPS хаяг :
North 47° 54’  East 106°  45’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
11

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 12 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. Or see UB 12 AM.pdf for details on this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 12

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 12