Deed bod khiid

Сүм хийдийн нэр : Deed bod khiid
Written Mongolian: Degedü bodi keyid
Tib: byang-chub mchog gling
Eng: Deed bodi monastery

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Khaan uul district

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Khaan uul district, 4th microdistrict

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2002

Founders/Refounders :
Ch. Tsedendamba

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
9

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 8th, 15th and 29th of lunar month

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 52’  East 106°  49’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Ch. Tsedendamba remains the abbot of Deed bodi khiid despite currently living in America. At its inception Deed Bodi temple was a branch of Züün khüree Dashchoilin monastery through its founder, the vice abbot of Züün khüree Dashchoilin monastery. However, there is no connection nowadays.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
3

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 09 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 09 AM.pdf

Хүснэгтийн дугаар :
UB 09

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 09