Lamrim datsan

Сүм хийдийн нэр : Lamrim datsan
Janchub lamrim datsan

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Zanabazar Street

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
On Zanabazar Street, which leads to Gandan. Written Mongolian name: tegüs bayisγulang-tu nom arbidqu yeke kölgen-ü keyid English name: Lamrim monastic school

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1990

Founders/Refounders :
Association of Mongolian Believers
S. Bayantsagaan

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
4

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: See UB 04 AM.pdf

Сар тутмын хурал: See UB 04 AM.pdf

Жилийн хурал: See UB 04 AM.pdf

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Lamrim datsan has a meditation retreat, founded by Bayantsagaan, near the Turtle Rock in Terelj (50 kms from Ulaanbaatar in the Nalaikh district). The entrance of the complex is on the west of Zanabazar Street. Two rows of prayer wheels lead to the gate of the temple. To the south there is a stupa, which was completed in October 2005 and is surrounded by prayer wheels. In the back courtyard there is a two-storey building. The reception for ordering texts by individuals is on the right side of the entrance hall. In this temple there are fixed prices.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
13

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 04 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 04 AM.pdf

Хүснэгтийн дугаар :
UB 04

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 04